דיני חברות

חוק החברות, התשנ"ט – 1999 נכנס לתוקפו לפני מספר שנים בודדות.

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1983, אשר הסדירה את עיקר דיני החברות נאלצה להתמודד עם מציאות משתנה שבסופו של יום לא תאמה לה ולאחר שינויים רבים שהוכנסו לפקודה נחקק חוק החברות החדש.

דיני החברות מקפלים בתוכם סוגיות מעניינות; מהות אישיותה המשפטית של החברה, חובות, זכויות ושאר אינטרסים של נושאי משרה בה, בעלי מניותיה נושיה, עילותיה של חברה, פירוקה וכיו"ב.

פסיקת בית המשפט העליון נושאת עינה יותר ויותר לפסיקת בתי משפט זרים ומותירה המקום להתפתחות ענף משפטי זה.
משרדנו מטפל בעניינם ומייצג חברות מסוגי שונים; חברות בנייה, בתי עסק, וכו'.